Hovedseksjon

Trivselsundersøkelsen 1.-4. trinn

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn i skolen.

Formålet med trivselsundersøkelsen på 1.-4. trinn er å få mer kunnskap om hvordan de yngste elevene har det på skolen. Trivselsundersøkelsen skal gjennomføres på alle kommunale skoler i løpet av høsten. Undersøkelsen skal gi de yngste elevene mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal bidra til at skolen får verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Innholdet i undersøkelsen

Undersøkelsen inneholder 20 spørsmål. Spørsmålene omhandler temaene trivsel, støtte fra voksne på skolen, vennskap og lek, samt medvirkning. I tillegg vil to spørsmål om lekser piloteres på noen utvalgte skoler.

Personvern

Undersøkelsen er anonym. Besvarelser kan ikke spores tilbake til den enkelte elev. Det vil på bakgrunn av dette ikke bli tatt ut rapporter på individnivå. Det er Rambøll Management Consulting, på vegne av Oslo kommune som administrerer Trivselsundersøkelsen.

I etterkant av datainnsamlingen, vil det lages rapporter på kommune-, skole og gruppe-/klassenivå. Utdanningsdirektoratets regler for anonymisering av resultater fra undersøkelsen vil bli fulgt.

Samtykke og deltagelse

Det er frivillig for barnet å delta i undersøkelsen. Det vil si at foresatte har anledning til å resevere sitt barn fra deltakelse i forkant av gjennomføringen.

Dersom du ønsker å reservere ditt barn fra deltakelse, kan du ta kontakt med barnets kontaktlærer på e-post eller via Skolemelding. Du reserverer ved å skrive:

Les mer her