Hovedseksjon

Skolens historie

Historien

Skolen består av fire paviljonger og et hovedbygg med kroppsøvingssal, personalarealer, spesialrom, klasserom, samlingssal m.m. Aktivitetsskolen er lagt til en av paviljongene. Første byggetrinn del 1 stod ferdig august 1995, med en paviljong. Høsten 1996 stod paviljong nr. 2 ferdig. Resten av skolen ble tatt i bruk januar 1997.

Området

Skolearelaet ligger i dalsøkket vest for Gamle Bygdevei og nord for Mortensrudveien med veitilknytning til parkeringsarealer både fra nord og syd, og med separate gangveier til skolen i området. Dalsøkket er vakkert, åpent naturområde med høydedrag øst og vest for tomten. Tomten har noe fjell og spredt skogsvegetasjon, hovedsakelig bartrær. Den nordvestlige delen av tomten er en dominerende fjellkolle med furuvegetasjon og utsikt over Bunnefjorden mot Nesodden.

Bygningene

Et bygningskompleks på over 7000 kvadratmeter er et alvorlig inngrep i landskapsområdet. For å minimalisere inngrepene er bebyggelsen oppdelt i mindre enheter som i stor utstrekning er holdt til en etasje. Det er derfor kun hovedbygningen som har mer enn en etasje. Langs tomtens østgrense, inn mot friområdet, ligger tre en-etasjes klasseromspaviljonger, en for hver årgang, hver med seks klasserom samt birom fordelt på to innganger.

Lengst mot syd ligger en egen bygning for Aktivitetsskolen med god kontakt til gymnastikksal, idrettsbane og barnehagen på Stenbråten gård. I anleggets hovedbygning, på vestsiden av skolegården, ligger gymnastikksal med garderober, spesialrom, samlingssal og bibliotek samt lokaler for skolens administrasjon. Garderober for kroppsøving har intern adkomst til både gymnastikksal og samlingssal.

Det er tilfluktsrom i kjelleren. Skolen er tilrettelagt for bevegelseshemmede med heis og egne toaletter. Av hensyn til tomte- og terrengtilpasning er de enkelte bygninger forskjøvet i forhold til hverandre. Dette gir et variert gateforløp i skolemiljøet og medvirker til å definere og avgrense de enkelte utearealer fysisk.