Hovedseksjon

Tre satsingsområder

Lesekompetanse

Skolen skal gi elevene lesekompetanse som innebærer at eleven får grunnleggende leseferdigheter i lesing, og tilegner seg forutsetninger for å tolke og forstå det som leses for å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Eksempelvis kan lesing i kroppsøvingsfaget være å tolke og forstå symboler på kart og kompass for å kunne finne fram i terrenget.

Alle elever på Stenbråten får sin grunnleggende leseopplæring gjennom Stenbråtenmetoden. Systematisk bruk av metoden de siste årene, der elevene øver i tett samarbeid mellom hjem og skole, har gitt betydelig effekt på elevenes lesekompetanse.

Stenbråten skole deltok i innsatsen "Elevaktive arbeidsformer" i perioden 2019-2021. Skolens ansatte fikk ny kompetanse og effektiv metodikk som skal bidra til mer inkluderende undervisning øke elevenes ferdigheter. Prosjektet ble ledet av pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten i samarbeid med skolens ledelse.

Regnekompetanse

Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Det innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner, og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer.

Stenbråten skole deltok i satsingen "MAM – Mestre ambisiøs matematikk" i perioden 2019-2021. Prosjektet ble ledet av pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten i samarbeid med Matematikksenteret og skolens ledelse, og hadde som mål å optimalisere utviklingen av den enkelte elevs regnekompetanse. Stenbråten skole ønsker at elever skal erfare større grad av skaperglede, engasjement og utforskertrang gjennom skolens strategiske arbeid med regnekompetanse.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse innebærer at elevene utvikler sosiale ferdigheter som samarbeid, ansvar, empati, selvkontroll og selvhevdelse. Undervisningen skal gi elevene sosial kompetanse som bidrar til at de blir opprettholder barnets naturlige utforskertrang, og blir engasjerte og skapende deltakere i samfunnet. Sosial kompetanse kan læres og må sees i sammenheng med faglig kompetanse. Skolens sosiale plan skal bidra til at elevene får arenaer å trene på, og at skolen har rutiner for å måle elevenes sosiale kompetanse. I skolen tilegner elevene seg sosial kompetanse gjennom læringssituasjoner og i friminutt. Ferdigheter som samarbeid etableres hos eleven ved at skolens ansatte påpeker kjennetegn på samarbeid i læringsarbeidet og i friminuttene.

Aktivitetsskolens rolle i elevenes kompetanseutvikling

I Aktivitetsskolen på Stenbråten deltar elevene i læringsstøttende aktiviteter. Mange av disse aktivitetene innebærer fysiske øvelser som krever utstrakt grad av samarbeid, eksempelvis stafetter. I Aktivitetsskolen møter elevene aktiviteter som knytter sosial kompetanse og faglige kompetansemål sammen gjennom lek.