Hovedseksjon

Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan

Oslo kommunes visjon for oppvekst- og kunnskapssektoren ligger til grunn for Stenbråten skoles strategiske plan:

"I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. Familiene skal få god støtte og hjelp, så raskt og ubyråkratisk som mulig. Barn og unge skal oppleve at hjelpesystemene er nyttige, trygge og samarbeidende. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn."

Tre styringsprinsipper ligger til grunn for at visjonen skal oppfylles: tidligere innsats, sosial utjevning/sosial mobilitet, tillit og handlingsrom.

På Stenbråten skole arbeider vi systematisk, gjennom styringsprinsippene, og i hensiktsmessig samarbeid mellom interne og eksterne aktører, for at elevene gradvis skal utvikle sin kompetanse. Strategisk plan for 2023 bygger på skolens strategiperiode 2020-2024. Strategiperioden heter "Landsbyen - elevens treningsarena", og har følgende mål: "Stenbråten skole skal gi alle elever relevant kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte og bidrar til et bærekraftig samfunn." Målet om skal nås gjennom kvalitet i alle ledd. Et langsiktig mål er at alle elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Kunnskapsgrunnlaget tilsier at elever som presterer lavt på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn, vil streve med å fullføre videregående opplæring. Skolens unike ressurs, Stenbråtenmetoden, legger grunnlaget for gradvis kompetanseutvikling i lesing for alle elever.

På Stenbråten skole skal alle elever erfare at deres deltakelse i læringsfellesskapet har verdi. Dette forutsetter presist arbeid med profesjonsfellesskapet i hele virksomheten for elevmedvirkning, tilhørighet og inkludering. Vi erkjenner at tilhørighet til et fellesskap bygges av erfaringer som oppstår i møte mellom mennesker gjennom aktiviteter. Gjennom 2023 vil skolen videreføre sitt målrettede arbeid for å sikre kollektiv praksis som skaper tilhørighet gjennom aktivitetene.

På Stenbråten skole erkjenner vi at det å være menneske innebærer å være sårbar - i større og mindre grad, og over kortere eller lengre tid. Skolen vil gi elevene relevant kompetanse om hvilke rettigheter de har, og hva som skal til for å løse utfordringer som kan ramme alle - som utenforskap, sykdom og vold i nære relasjoner. Læreplanens tverrfaglige tema "Folkehelse og livsmestring" bidrar til at elevene får tilegne seg kompetanse som skaper livsmestring for den enkelte og bidrar til et bærekraftig samfunn. Kvalitet i undervisning og læring har høy prioritet for Stenbråten skole.