Vår profil

Stenbråten skole er læringsarena for 520 elever og 89 ansatte. Slagordet sammen om læring innebærer at læring skjer i samhandling med andre, og at både elever og ansatte gis rom for å øve.

Stenbråten skole skal gi elevene et inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle i tråd med verdigrunnlaget i læreplanverket. Undervisningen skal gi elevene grunnleggende ferdigheter og kompetanse som bidrar til at de blir engasjerte og skapende deltakere i samfunnet. Med kompetanse menes kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Skolen har en musisk profil som kommer til uttrykk gjennom fellessamlinger, aktiviteter i friminuttene, skolegårdsdanser, Stenbråtendagene, fiolinopplæring og samarbeid med lokale aktører.

Alle elever får sin grunnleggende leseopplæring gjennom Stenbråtenmetoden. Systematisk bruk av metoden de siste fem årene, der elevene øver i tett samarbeid mellom hjem og skole, har gitt betydelig effekt på elevenes lesekompetanse.

Skolens byomfattende spesialgruppe for elever med psykisk utviklingshemming befinner seg i egne lokaler ved samlingssalen i hjertet av skolen, og sprer glede til alle som tar seg tid til å stoppe opp litt.

Lesekompetanse, regnekompetanse og sosial kompetanse er satsingsområder i strategiperioden 2019-22. Skolen deltar i satsingene "MAM – mestre ambisiøs matematikk", "Elevaktive arbeidsformer" og "Bedre læringsmiljø i Søndre Nordstrand". Stenbråten skole har et berikende samarbeid med naboskolene Klemetsrud, Mortensrud og Lofsrud skoler.

Leirskole