Hovedseksjon

Stenbråtenmetoden

Stenbråtenmetoden

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Utviklingen fra føralfabetisk fase til automatisert alfabetisk fase

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.

I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.

Les mer og se filmer på stbm.no 
Materiellet kan bestilles på Tell.no

Historien bak Stenbråtenmetoden

Stenbråtenmetoden er utviklet av Bente Pedersen Dragland gjennom de siste 15 årene. De tidligste oppgavene, og materiell knyttet til oppgavene, ble utformet i perioden 2002- 2008 i spesialklassen for elever med psykisk utviklingshemming på Stenbråten skole (S-klassen). Materiellet er med andre ord utviklet i nær kontakt med elever som har hatt store innlæringsproblemer og som vanligvis ikke klarer å utvikle funksjonelle leseferdigheter. Stenbråtenmetoden viste seg å være en svært effektiv metode for å utvikle gode avkodingsferdigheter og leseforståelse. S-klassen har hatt Stenbråtenmetoden som sin begynneropplæring i lesing siden det første materiellet ble utformet. Stenbråtenmetoden har gitt elevene mulighet til både å utvikle funksjonelle leseferdigheter og har økt elevenes begrepsforståelse og sekundært, mulighet til økt livsmestring.

Bente Pedersen Dragland har utviklet alt materiell som er knyttet til Stenbråtenmetoden og har beskrevet de konkrete framgangsmåtene knyttet til målene i Lesetrappa. Sven Lindbäck har skrevet den generelle teorien bak Stenbråtenmetoden og den teoretiske begrunnelsen for oppgavene knyttet til Lesetappa. Dragland og Lindbäck har samarbeidet siden 2002, og teorien er et resultat av diskusjoner rundt læring og leseinnlæring i et teoretisk og praktisk perspektiv.

Under veiledning fra Bente Pedersen Dragland innførte Karina Eriksen Lorentzen i 2008 Stenbråtenmetoden som ledd i spesialundervisningen på Stenbråten skole. Dette med stort hell. Metoden er derfor etablert som normen for spesialundervisning på skolen. Fortsatt benyttes metoden i all begynneropplæring i lesing rettet mot elever med vedtak om spesialundervisning jf. § 5-1 i opplæringsloven.

I 2014 startet Bente Pedersen Dragland og Karina Eriksen Lorentzen arbeidet med å implementere Stenbråtenmetoden i ordinære førsteklasser. I dag benytter alle førsteklasselærere på Stenbråten skole metoden som et ledd i begynneropplæringen i lesing. Metoden er da en måte å gi alle elevene god tilpasset leseopplæring i grunnopplæringen.

Samlet sett har vi med andre ord gode erfaringer med metoden knyttet opp mot svært forskjellige elevgrupper. Både de utviklingshemmede elevene med omfattende behov for oppfølging, støtte og hjelp, de elevene med mindre eller avgrensede lærevansker, elever med svake norskspråklige ferdigheter og vanlige elever i førsteklasse har hatt god nytte av metoden og lært seg å lese. 

Under finner dere eksempel på materiell knyttet til mål 2 i metoden vår.

Mål 2 i Stenbråtenmetoden